SCTV tổ chức thi nâng ngạch lương cho CBCNV

15/12/2017 | 1123 lượt xem

Truyền hình cáp SCTV vừa tổ chức kỳ thi chuyển ngạch lương cho 38 CBCNV chức danh từ Tổ trưởng trở lên.  


Thí sinh thi thực hành nghiệp vụ kế toán 

Đối tượng tham dự kỳ thi: Các CBCNV chức danh từ Tổ trưởng trở lên đang công tác tại các Phòng Ban, Trung tâm, Chi nhánh đủ điều kiện dự thi chuyển ngạch lương theo quy định của Truyền hình cáp SCTV theo 06 nghiệp vụ: Thiết kế mạng cáp đồng trục, mạng cáp quang và GPON (thi trực tuyến toàn quốc); Thiết kế hệ thống điện (tổ chức thi tại TP.HCM); Kỹ thuật Bảo hành - Bảo trì (tổ chức thi tại TP.HCM); Kế toán (thi trực tuyến toàn quốc); Kinh doanh (thi trực tuyến toàn quốc); Quản lý khách hàng (thi trực tuyến toàn quốc). Thi  sinh thi thực thực hành Kỹ thuật Bảo hành - Bảo trì trên mô hình thực tế tại  Chi nhánh 6Trong đợt thi này, thí sinh dự thi các lĩnh vực khác nhau: thi thiết kế mạng cáp đồng trục, mạng cáp quang và GPON (nổi và ngầm hóa), Thiết kế Hệ thống Điện, Kỹ thuật Bảo hành - Bảo trì, Kế toán, Kinh doanh, Quản lý khách hàng.

Thí sinh đạt yêu cầu về thi chuyển ngạch lương để trình Hội đồng lương Công ty xem xét chuyển ngạch lương (xét cùng điều kiện về chất lượng công việc, thời gian công tác, bằng cấp … trong thời hạn 01 năm kể từ ngày Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kết quả thi). Điểm thi trung bình từ 7 điểm trở lên, trong đó: Điểm thi Lý thuyết từ 5 điểm trở lên; Điểm thi Thực hành từ 5 điểm trở lên.

Thanh Tâm