SCTV1

Video trailer

Thời gian Chương trình

Kênh hài do SCTV s?n xu?t và h?p tác, t?p h?p các v? hài k?ch h?p d?n và phim hài d?c s?c. Trên SCTV1, khán gi? s? có co h?i du?c thu?ng th?c các chuong trình thú v? nhu G?p nhau cu?i tu?n, Kính da tròng và nhi?u chuong trình h?p d?n khác...

-->