SCTV12

Video trailer

Thời gian Chương trình

SCTV12 là kênh du l?ch khám phá, d?n d?t ngu?i xem di t? b?t ng? này d?n b?t ng? khác. Chuong trình giúp khán gi? tìm hi?u nh?ng danh lam th?ng c?nh d?c s?c, van hóa con ngu?i, phong t?c t?p quán, và cu?c s?ng c?a các loài d?ng v?t trên th? gi?i...

-->