SCTV4

Video trailer

Thời gian Chương trình

SCTV4 là kênh gi?i trí t?ng h?p v?i nhi?u chuong trình ca nh?c, gameshow, phim ?nh d?c s?c. Ð?n v?i SCTV4, b?n s? có c? m?t th? gi?i gi?i trí tuy?t v?i v?i nh?ng chuong trình ca nh?c g?m nhi?u th? lo?i, nh?ng chuong trình truy?n hình th?c t? dành cho thanh niên và gi?i tr?.

-->